توان اکتیو

دریک بار اهمی خالص بدون قسمت سلفی و خازنی ،در عبوراز صفر جریان و ولتاژ روی هم قرار میگیرندکه اصطلاحاً هم فاز هستند که از صرب مقادیر لحظه ای ولتاژ و جریان توان اکتیو محاسبه میگردد و فرکانس توان دوبرابر فرکانس شبکه است.                     p=v×i