جدول تبدیل واحد

 Wوات   ۰٫۲۹۳ BTU/Hبی تی یو بر ساعت
J/S ژول بر ثانیه  ۱۰۰۰ KWکیلو وات
 J/H ژول بر ساعت  ۳٫۶*۱۰۶ KWکیلو وات  
 HP اسب ۱٫۳۶۰ KW کیلو وات
  BTU/H بی تی یو بر ساعت  ۳۴۱۲ KWکیلو وات  
    FT LB/S فوت پوند بر ثانیه  ۷۳۷ KW کیلو وات
  KCAL/H کیلو کالری بر ساعت  ۸۶۰ KW کیلو وات
 KWکیلو وات   ۱٫۱۶*۱۰ KCAL/Hکیلو کالری بر ساعت
     J/M2 ژول بر متر مربع  ۱٫۱۶*۱۰ BTU/FT2بی تی یو بر فوت مربع
 W/M2وات بر متر مربع    ۳٫۱۵۵ BTU/FT2Hبی تی یو بر فوت مربع در ساعت
 W/M3 وات بر متر مکعب  ۱۰٫۳۵ BTU/FT3Hبی تی یو بر فوت مکعب در ساعت  
 KCAL/M3K کیلوکالری بر متر مربع کلوین  ۴٫۸۸ BTU/FT20Fبی تی یو بر فوت مربع فارنهایت
 J/M2K ژول بر متر مربع کلوین  ۲٫۰۴۳*۱۰۴ BTU/FT20Fبی تی یو بر فوت مربع فارنهایت
 KCAL/M3 کیلوکالری بر متر مکعب  ۸٫۹ BTU/FT3بی تی یو بر فوت مکعب
 J/M3 ژول بر متر مکعب  ۳٫۷۳*۱۰۳ BTU/FT3 بی تی یو بر فوت مکعب
 KCAL/KG کیلوکالری بر کیلوگرم  ۰٫۵۵۶ BTU/LBبی تی یو بر پوند
 J/KGژول بر کیلوگرم  ۲۳۲۶ BTU/LBبی تی یو بر پوند
 BTU/FT2 بی تی یو بر فوت مربع  ۰٫۳۶۹ KCAL/M3کیلو کالری برمتر مربع
 BTU/FT20F بی تی یو بر فوت مربع فارنهایت  ۰٫۲۰۵ KCAL/M3Kکیلو کالری برمتر مربع کلوین
 BTU/FT3 بی تی یو بر فوت مکعب  ۰٫۱۱۲ KCAL/M3کیلو کالری بر متر مکعب
 BTU/LB بی تی یو بر پوند  ۱٫۸۰۰ KCAL/KG کیلو کالری بر کیلوگرم
 BTU/H بی تی یو بر ساعت  ۱۲۰۰۰  TBRتن تبرید
 KW کیلو وات  ۳٫۵۱۶ TBR تن تبرید 
 M2K/W متر مربع کلوین بر وات  ۰٫۱۸ FT2H5F/BTUفوت مربع ساعت فارنهایت بر بی تی یو
 MK/Wمتر کلوین بر وات   ۶.۹ FT2H5F/BTUIN  فوت مربع ساعت فارنهایت بر بی تی یو در اینچ 
 W/M2K وات بر متر مربع کلوین  ۵٫۶۸ BTU/HF20Fبی تی یو بر ساعت فوت مربع فارنهایت
 WS  وات ثانیه  ۱ J ژول
 NM نیوتن متر  ۱ J ژول
 FT LB فوت پوند  ۰٫۷۴ J ژول
 BTU بی تی یو  ۹٫۴۷۸*۱۰ J ژول
 J  ژول  ۱٫۰۵۵*۱۰۳ BTUبی تی یو
 KCAL  کیلوکالری  ۰٫۲۵۲ BTU بی تی یو
 FT LB فوت پوند  ۷۷۸ BTU بی تی یو
 WH وات ساعت  ۰٫۲۹۳ BTU بی تی یو
 BTU بی تی یو  ۳٫۹۶۸۳ KCALکیلو کالری
 KGM کیلوگرم متر  ۴۲۷ KCAL کیلو کالری
 J ژول   ۴٫۱۸۷*۱۰۳ KCAL کیلو کالری
 KGM کیلوگرم متر  ۰٫۱۳۸۳ FT LBفوت پوند
 BTU بی تی یو  ۰٫۰۰۱۲۸۶ FT LB فوت پوند
 J ژول   ۱٫۳۵۶ FT LB فوت پوند
 FT LB فوت پوند  ۷٫۲۳۳ KGM کیلوگرم متر
 BTU بی تی یو  ۰٫۰۰۹۲۹ KGM کیلوگرم متر
 ژول  ۹٫۸۰۶ KGM کیلوگرم متر